ابزار وبمستر

درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است" مانترَه،سرای شادی واندیشه))) "

تصویر ثابت

مانترَه،سرای شادی واندیشه................................................ به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 ..................................................


عناوین مطالب وبلاگ مانترَه،سرای شادی واندیشه

» مانتره ،طنین تار اندیشه،سرود سبز یک ریشه :: ۱۳٩٤/٦/۱
» شادی از نظر اوستا :: ۱۳٩۱/٦/٦
» شادی از نظر اوستا :: ۱۳٩۱/٦/٦
» شادی از نظر اوستا :: ۱۳٩۱/٦/٦
» در ستایش و جستجوی گنجی گمشده به نام «شادی» :: ۱۳٩۱/٦/٦
» اس ام اس اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٦
» نماز در دین اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٦
» نگرش آیین زرتشت به جهان هستی :: ۱۳٩۱/٦/٦
» تحلیلی بر هستی :: ۱۳٩۱/٦/٦
» قانون اشا توجیه هستی :: ۱۳٩۱/٦/٦
» قانون اشا توجیه هستی :: ۱۳٩۱/٦/٦
» پرتو های اهورا مزدا یا گام های پویایی انسان :: ۱۳٩۱/٦/٦
» پنج نیروی آدمی :: ۱۳٩۱/٦/٦
» پنج نیروی آدمی :: ۱۳٩۱/٦/٦
» مراحل عرفان در دین زرتشت چگونه است ؟ :: ۱۳٩۱/٦/٦
» آتشکده چه نقشی دارد؟ :: ۱۳٩۱/٦/٦
» بهشت و جهنم از دیدگاه اشوزرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٦
» آتش :: ۱۳٩۱/٦/٦
» گاهنبار جشن شادی :: ۱۳٩۱/٦/٦
» گاهنبارها :: ۱۳٩۱/٦/٦
» عنوان کتاب در مورد دین، تاریخ و فرهنگ زرتشتیان :: ۱۳٩۱/٦/٦
» شعار های مانتره در کانون دانشجویان :: ۱۳٩۱/٦/٦
» اس ام اس اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٦
» ریشه واژه های "مرد ، زن ، پسر ، دختـر، پدر ، مادر "در پارسی :: ۱۳٩۱/٦/٦
» چند کتاب ارزشمند! :: ۱۳٩۱/٦/٦
» شادی و غم در ایران باستان :: ۱۳٩۱/٦/٦
» بررسی آیین تدفین در ایران باستان :: ۱۳٩۱/٦/٦
» سال اوستایی :: ۱۳٩۱/٦/٦
» ضرب المثلهای ایرانی :: ۱۳٩۱/٦/٦
» هخامنشیان از آغاز تا پایان :: ۱۳٩۱/٦/٦
» هزاران سال هنر در تاریخ ایران زمین :: ۱۳٩۱/٦/٦
» راز ماندگاری فروزه های اشوزرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٦
» پاکی درون و برون زرتشتی در هنگام نماز ونیایش :: ۱۳٩۱/٦/٦
» یزشن ،نیایش ،درود وستایش :: ۱۳٩۱/٦/٦
» افسانه مشی ومشیانه :: ۱۳٩۱/٦/٥
» اسطوره های مادینه در ایران باستان :: ۱۳٩۱/٦/٥
» اعداد وگات ها :: ۱۳٩۱/٦/٥
» اس ام اس اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٥
» آب در فرهنگ ایران باستان :: ۱۳٩۱/٦/٥
» حفظ محیط زیست :: ۱۳٩۱/٦/٥
» کتاب زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٥
» درباره واژه اشا :: ۱۳٩۱/٦/٥
» نام پنج روز آخر سـال :: ۱۳٩۱/٦/٥
» نام ماه های ایرانی :: ۱۳٩۱/٦/٥
» نام روزهای هر ماه در گاهشماری ایرانی :: ۱۳٩۱/٦/٥
» مراسم هزاره فردوسی :: ۱۳٩۱/٦/٥
» معنا ،مفهوم وساختار گات ها :: ۱۳٩۱/٦/٥
» اجزا و موضوع گات ها :: ۱۳٩۱/٦/٥
» دوگوهر همزاد(سپنتا مینو و انگره مینو) :: ۱۳٩۱/٦/٥
» تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم :: ۱۳٩۱/٦/٥
» ستایش زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٥
» چند کتاب الکترونیکی برای خوانندگان :: ۱۳٩۱/٦/٥
» در مهر گوهر و مهربان اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/٥
» آلبوم زرتشت با صدای امید فرهنگ :: ۱۳٩۱/٦/٥
» درباره «دانا» و کوشش او در خواستاری خرد و تجلی مینوی خرد بر او :: ۱۳٩۱/٦/٥
» شهریور گان خجسته باد :: ۱۳٩۱/٦/٥
» اشویی :: ۱۳٩۱/٦/٥
» اشویی :: ۱۳٩۱/٦/٥
» پیامبری اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٥
» ویژگی های اهورامزدا :: ۱۳٩۱/٦/٥
» اشو زرتشت در گاتها :: ۱۳٩۱/٦/٥
» زاد روزاشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٥
» ریشه و معنای نام اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٥
» خاستگاه اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٥
» خانواده اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٥
» خاندان اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٥
» گاهشماری سنتی زرتشتی :: ۱۳٩۱/٦/٤
» جشن وشادی در دین اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٤
» اشا :: ۱۳٩۱/٦/٤
» پیامبری اشوزرتشت از زرتشت بهرام پژودو :: ۱۳٩۱/٦/٤
» آموزگاری در ایران باستان یک رده شغلی بود :: ۱۳٩۱/٦/٤
» کوروش کبیر و ادیان :: ۱۳٩۱/٦/٤
» راه اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٤
» مفهوم دین از نظر علمی و اصولی چیست ؟ :: ۱۳٩۱/٦/٤
» تقدیر و سرنوشت :: ۱۳٩۱/٦/٤
» نگهد اری و نگهبانی از محیط زیست :: ۱۳٩۱/٦/٤
» پاسداری از زندگی و جهان :: ۱۳٩۱/٦/٤
» اشا یا هنجار هستی :: ۱۳٩۱/٦/٤
» پادشاهی پیشدادیان :: ۱۳٩۱/٦/٤
» فرشه همان تازه کردن جهان است؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٦/٤
» چقدر ایران باستان را می شناسیم؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٦/٤
» سهم ایرانیان در تمدن جهان :: ۱۳٩۱/٦/٤
» جشن و شادی ( فرهنگ ایران زمین) :: ۱۳٩۱/٦/٤
» نوعروسان و تازه دامادان :: ۱۳٩۱/٦/٤
» چرا از آتش درس می گیریم :: ۱۳٩۱/٦/٤
» زنان در ایران باستان :: ۱۳٩۱/٦/٤
» پارسی را پاس بداریم :: ۱۳٩۱/٦/٤
» نام سی روز به پارسی ،اوستایی ومعنی آنها :: ۱۳٩۱/٦/٤
» نماز در دین زرتشت-نمازهای پنجگانه :: ۱۳٩۱/٦/٤
» پیغام :: ۱۳٩۱/٦/٤
» تا در زمانه باقی ست آواز باد و باران :: ۱۳٩۱/٦/٤
» جهان را بسوی رسایی و آبادی :: ۱۳٩۱/٦/٤
» جهان شادی بخش :: ۱۳٩۱/٦/٤
» مانتره های گات ها :: ۱۳٩۱/٦/٤
» تکامل زبان زرتشتی :: ۱۳٩۱/٦/٤
» مانترَه،سرای شادی واندیشه :: ۱۳٩۱/٦/٤
» مانترَا-سرود اندیشه برانگیز گات ها :: ۱۳٩۱/٦/٤
» رستمستان :: ۱۳٩۱/٦/۳
» مهر و روند مهرپرستی در ایران :: ۱۳٩۱/٦/۳
» فرهنگ نام اوستایی وایرانی :: ۱۳٩۱/٦/۳
» هیرمبا کهن جشن سده :: ۱۳٩۱/٦/۳
» فرهنگ نامهای کهن ایران زمین :: ۱۳٩۱/٦/۳
» نام روزها و مینش (مفهوم) آنان در گاهنمای زرتشتی :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جشن‌ها ، آیین‌ها و باورها :: ۱۳٩۱/٦/٢
» پیدایی زمان ( دمان) :: ۱۳٩۱/٦/٢
» مانتره های اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جملات منتسب به اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٢
» اشو زرتشت در یک نگاه :: ۱۳٩۱/٦/٢
» انسان از دیدگاه اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٢
» نور ، روشنایی و آتـش :: ۱۳٩۱/٦/٢
» فلسفه اشو زرتشت;سیری در دینی کهن :: ۱۳٩۱/٦/٢
» آفرینش و جایگاه انسان :: ۱۳٩۱/٦/٢
» رنگ در فرهنگ ایران :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جهان بینی اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٢
» پایه های دین اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٢
» خدای اشو زرتشت =اهورامزدا :: ۱۳٩۱/٦/٢
» ویژگیهای دین اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٢
» عرفان :: ۱۳٩۱/٦/٢
» بررسی مفهوم آخرالزمان در دین اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٢
» حفظ محیط زیست از نظر اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٢
» فرشه یعنی برازنده وشایسته وتازه ونو وخرم ودر گاتها به معنی تازه کردن جهان است :: ۱۳٩۱/٦/٢
» هستی از نظر اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جهان بینی اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٢
» تأثیر فناوری نانو بر معادلات انرژی :: ۱۳٩۱/٦/٢
» سرودهای زرتشت :رستم شهزادی :: ۱۳٩۱/٦/٢
» فرشته و آفرینش :: ۱۳٩۱/٦/٢
» زندگی اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٢
» قانون اشا :: ۱۳٩۱/٦/٢
» تاریخ و اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٢
» دین زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٢
» آتش که نماداشه در دین زرتشت است :: ۱۳٩۱/٦/٢
» منابع انسانی از دیدگاه ملی و ایرانی :: ۱۳٩۱/٦/٢
» خویشکاری هر زرتشتی و سدره پوشی :: ۱۳٩۱/٦/٢
» اثر روانی نماد :: ۱۳٩۱/٦/٢
» نمادها و نشانه ها :: ۱۳٩۱/٦/٢
» سفره گواه(سفره عقد) :: ۱۳٩۱/٦/٢
» سرو زرتشتی :: ۱۳٩۱/٦/٢
» کار و تولید در دین زرتشتی :: ۱۳٩۱/٦/٢
» گهنبار یا گاهان بار :: ۱۳٩۱/٦/٢
» راستی، یگانه راه رهایی از خطر و نیاز :: ۱۳٩۱/٦/٢
» گاتها یک متن زنده تاریخی است :: ۱۳٩۱/٦/٢
» سِپَنتا مِینیو (پویایی ِ آفرینش) :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جشن اردیبهشتگان :: ۱۳٩۱/٦/٢
» پرسه‌‌ی همگانی اورمزد و اسفندماه :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جشن اسفند گان (سپندارمذ گان) :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جشن سده :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جشن بهمنگان :: ۱۳٩۱/٦/٢
» سالروز در گذشت اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جشن دیگان :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جشن آذرگان :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جشن مهرگان :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جشن آبانگان :: ۱۳٩۱/٦/٢
» نوروزباستانی :: ۱۳٩۱/٦/٢
» پرسه اورمزد و تیرماه :: ۱۳٩۱/٦/٢
» خیر پارس بانو :: ۱۳٩۱/٦/٢
» شب وه (شب پنجه آخر سال) :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جشن امردادگان :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جشن شهریورگان، روز پدر :: ۱۳٩۱/٦/٢
» نوروز بزرگ ، خورداد و فروردین :: ۱۳٩۱/٦/٢
» زروان :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جشن خوردادگان :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جشنها و گاه شماری زرتشتیان :: ۱۳٩۱/٦/٢
» خوان نوروزی :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جشن فروردینگان :: ۱۳٩۱/٦/٢
» سیر و سداو :: ۱۳٩۱/٦/٢
» سیرگ :: ۱۳٩۱/٦/٢
» جشن مردگیران :: ۱۳٩۱/٦/٢
» مردی که با دروغ جنگید :: ۱۳٩۱/٦/۱
» شعر سهراب از زبان کوروش: روزی خواهم آمد... :: ۱۳٩۱/٦/۱
» آتش :: ۱۳٩۱/٦/۱
» مانتره پزشکی :: ۱۳٩۱/٦/۱
» تصویر سه بعدی پارسه :: ۱۳٩۱/٦/۱
» لیست آثار و کتابهای نویسندگان خارجی :: ۱۳٩۱/٦/۱
» پور‌سینا، فرزند سیمرغ است :: ۱۳٩۱/٦/۱
» پایه های دین زرتشتی :: ۱۳٩۱/٦/۱
» آرامـش و نیـایـش :: ۱۳٩۱/٦/۱
» شگفتی‌های ‌ اندیشه‌ اشوزرتشت :: ۱۳٩۱/٦/۱
» معجزه اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/۱
» اَناهیتا ( ناهید ) ، آب‌های نیرومند بی‌آلایش :: ۱۳٩۱/٦/۱
» وِرِثْرَغْنَه (بهرام) ، پیروزی :: ۱۳٩۱/٦/۱
» جنگ و جهاد در تفکر زردشتیان :: ۱۳٩۱/٦/۱
» فلسفه زرتشت "سیری در دینی کهن" :: ۱۳٩۱/٦/۱
» برگردان اَهنَوَدگات یَسنای29 به فارسی روان :: ۱۳٩۱/٦/۱
» کار اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/۱
» گاتها و تأثیر آن بر دانش جهان :: ۱۳٩۱/٦/۱
» زرتشت و گاتها :: ۱۳٩۱/٦/۱
» گات ها ، کتاب دینی زرتشتیان :: ۱۳٩۱/٦/۱
» آشنایی با گات‌ها :: ۱۳٩۱/٦/۱
» دین اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٦/۱
» اهمیت آزادی و مهرورزی در ایران باستان :: ۱۳٩۱/٦/۱
» ویژگی های مانتره های اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» سروده های زرتشت - ( یسنا هات 50 ) :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» سروده های زردشت - ( یسنا هات 51 ) :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» سروده های زردشت - 1 ( یسنا هات 53 ) :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» شعرهای اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» کتاب دینی زرتشتیان گات ها است :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» کهن‌ترین کتاب سپندینه زرتشتیان :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» اندرزنامۀ آترپاد مهراسپند، :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» سرود هایی از گات های اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» اهورامزدا :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» سیمرغ در اوستا، ادبیات و استوره :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» مانترَه :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» رابطه پرشیا و ایران :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» تخت جمشید، پارسه، پرسپولیس، پرسه پلیس، هزارستون و یا چهل منار :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» اشه ون :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» اشه وهیشته یا اشا :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» شطرنج یک بازی ایرانی :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» پیامبری اشوزرتشت 1768سال پیش از میلاد :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» نصیحت بزرگمهر به آیندگان ایران زمین :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» واکنشی به کنش :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» زندگی یعنی چه؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» آنچه از وندیداد باید بدانیم :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» سرود های اشو زرتشت (مانتره) :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» صعود دونده معلول از دو پا :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» درس استاد :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» مانترا :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» مانترَا-سرود اندیشه برانگیز گات :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» نگاه اشو زرتشت به هستی :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» کوروش بزرگ :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» چرا آتشکده؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» زنان در دوره هخامنشیان + عکس :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» وَهومن یا منش نیک :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» افسانه های کهن در اوستا :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» فرزانگان زرنشنی :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» پارسه :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» گئوش: آفرینش، جهان جانداران، زمین، مادر زمین، :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» فرشو کرت ی اتازه کردن, پویایی و نوگرایی در گات ها :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» دوگانه گرائی اخلاقی در فلسفۀ زرتشت(نهاد انسان) :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» قانون اشا در گات ها :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» آفرینش هستی بر پایه دانایی :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» بهترین راه رسائی آدمیان از نظر اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» داستان بردیا :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» آفرینش در اسطوره های زرتشتی :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» آفرینش در اسطوره های زرتشتی :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» فرزانگان زن تاریخ ایران زمین :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» اوستا ادبیات جاودانه مزدیسنان :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» یکتا پرستی اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» کار و کوشش در دین اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» زایش زرتشت :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» خردورزی در اندیشه فردوسی :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» اهورامزدا داتار و تشار یعنی آفرینندگیاز روی خرد را بعهده دارد :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» جشن زاد روز اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» آفرینش وهستی در گات ها :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» آفریننده خوبی، شادمانی، آبادانی و خوشبختی :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» گات های اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» گات ها را بشناسیم :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» اسطوره آفرینش - آغاز نبرد هرمزد با اهریمن :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» ادبیات مزدیسنا :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» آفرینش انسان در تاریخ اساطیری ایران :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» آفرینش از نظر بندهشن :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» اسطوره مشی و مشیانه در بندهشن :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» آفرینش جهان از نظر شاهنامه :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» آفرینش جهان در ایران باستان :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» آفرینش جهان 1 :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» ویژگی های اهورامزدا :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» نماد در دین نشانگر چیست؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» اشو زرتشت در شاهنامه فردوسی :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» نمازهای پنجگانه در دین اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» نمونه اوستاهاى گوناگون :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» جشن آبانگان و آناهیتا :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» مراحل عرفان در دین زرتشت :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» ویژگی های اهورامزدا :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» ویژگی های اهورامزدا :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» عاشق بر نمی گردد! :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» دل نوشته های دینی :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» دل نوشته های من :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» یاد آنروز ها با کوچه باغ ها :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» زیباترین اس ام اس های عاشقانه :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» آرمان دین زرتشتی خشنودی انسان ،آرامش وآسایش تن و روان است :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» دین از چه واژه ای است؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» سرآغاز اهنود گاتها- یسنا هات ٢٨ :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» سیب حمید مصدق و فروغ فرخ زاد :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» سفرنامه های دوره صفوی :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» جوانمردی کوروش کبیر و پانته آ :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» پرتوهای گات ها :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» اشو زرتشت ودقیقی :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» وزن در سرودهای گاتها :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» مفهوم واژه دئنا :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» مجموعه اوستا :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» گاتها، حقیقت جاویدان :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» گاتها، حقیقت جاویدان :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» اییریه در زبان پهلوی ساسانی ایران :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» تفسیر گات ها :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» آموزش های گاتایی بر بنیان خرد و هماهنگ باهنجار هستی است :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» پند اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» زمین و زمان :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» یاران اشو زرتشت در گات ها1 :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» ویژگی یاوران اشو زرتشت در گات ها :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» همبستگی بسیار میان انسان و خدا در گات ها :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» جامعه آریایی ،خانواده وتیره در گات ها :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» - کدام واژه ریشه عربی و کدام ریشه پارسی دارد؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» کدبانو ، کدخدا ، میکده ، مزکد :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» واژه دیو در زبانهای هند و اروپایی :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» ریشه یابی واژه های فارسی :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» عکس اشو زرتشت :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» شاعر دزد :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» معنی و ریشه واژه های “مرد ، زن ، پسر ، دختـر، پدر ، مادر “در فارسی و نیز عربی :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» واژه‌های فارسیِ عربی شده :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» استاد دکتر محمود حسابی :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» نام ماه های سال در ایران باستان :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» نخستین سندی خطی مادی ها :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» چرا در نوشته های ما سنگ روی سنگ بند نمی شود :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» واژه ها را در یلبید :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» مرد،زت،خانواده در ایران باستان :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» در یافت فایل :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» فرهنگ واژه پهلوی5 :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» فرهنگ واژه های پهلوی4 :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» فرهنگ واژه های پهلوی3 :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» فرهنگ واژه های پهلوی2 :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» فرهنگ واژه های پهلوی :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» واژه نامه پارسی باستان :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» نوشته های دینی :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» نوشته های دینی :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» نوشته های دینی :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» نوشته های دینی :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» آموزه های اشوزرتشت :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩۱/٥/۱٩

نظرات:اخرین مطالب