ابزار وبمستر

جامعه آریایی ،خانواده وتیره در گات ها - درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است" مانترَه،سرای شادی واندیشه))) "

تصویر ثابت

مانترَه،سرای شادی واندیشه................................................ به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 ..................................................


جامعه آریایی ،خانواده وتیره در گات ها

آریامنه(جامعه آریایی) واحد بزرگتر از خئتو (خانواده) و ورزن(تیره)می باشد .

« جامعه آریایی »اوستا از چهار گروه اجتماعی که در جغرافیای مختلف زیست می کنند نام برده شده است.

1-دمان یا نمان که محل زیست خانواده است و در پارس یک به آن « مان »می گویند،مانند خان و مان در زبان فارسی

2-ویس محل زیستن چند خانواده مانند ده ، دهک ده و برزن ، کسانی که در ویس زندگی میکردند رابطه برزنی و محلهای داشت.

3 زنتو   محل زیست خانوداه های بسیار که ممکن است از یک دیگر دورباشند و گروه مربوط به زنتو به نام ائیریمن نامیده می شود.

4 دهیو محل زیست مردم است یا مملکت میباشد برا ی اداره دهی و واژه ساستَر

وجود دارد که رفته رفته به معنی فرمانروای زورگو مفهوم  واژه ساستَر منفی پیدا کرده است ولی دهیوپئیتی به عنوان فرمانروای کشور مفهوم مثبت دارد.

خوااتوش : این واژه را میلز اپوروالا « نجبا و بزرگان « بارتولومه « سرور و خداوندگار »

مولتون م ینویسد واژه پیشوا یان روحان ی « شخص وابسته به خود و قائم با لذات »

در گاتاها وجود ندارد و این بدین دلیل است که زرتشت رهبری کردن و نیل « آترون »

به درجه کمال را ویژه گروه خاصی نمیدانسته و همه مردم را شایسته رسیدن به مقام
رهبری و آموزگاری میدانسته است. این گفته مولتون هماهنگ با این واقعی ت است
که در دین زرتشتی مقام موبدی موروث ی نبوده است . تقس یم جامعه به طبقات و
موروثی بودن پارهای از مقامات از مسایلی است که پس از زرتشت جزو آیین و سنن
.« دینی شده که با آموزشهای زرتشت هماهنگی ندارد.

یسنا سرود 32 بند1

"ای دیوان:
مردم در میان خانواده ، قبیله و ملت
با سخنان و آموزشهای من خرسندی اهورامزدا را خواستارند.
باشد که مردم ( همه مردم) ای مزدا پیام رسانان تو باشیم
و آنها ( دیوان) را که دشمنی میکنند دور و برکنار کنی"
اخرین مطالب