ابزار وبمستر

آموزش های گاتایی بر بنیان خرد و هماهنگ باهنجار هستی است - درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است" مانترَه،سرای شادی واندیشه))) "

تصویر ثابت

مانترَه،سرای شادی واندیشه................................................ به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 ..................................................


آموزش های گاتایی بر بنیان خرد و هماهنگ باهنجار هستی است

چون رهنمودهای گاتایی با قوانین ازلی و آغازین هستی هم آهنگ و قابل اجرا هستند،
داور، کردار کسی را که پیرو راستی است
و آنکس که از دروغ پیروی میکند
و آنکه کارهای خوب و بدش با هم یکسانند، برابر با آن قوانین به درستی و با دقت
ارزیابی میکند.

یسنا سرود 33 بند1

 

آموزش های گاتایی بر بنیان خرد استوار شده اند و با هنجار آغازین هستی هماهنگ
هستند. نماد آن هنجارها و قانون ها که از نخستین روز آفرینش تا پایان، در هر کجا و هر
زمان حکم فرماست اشا ( راستی )، وهومن (نیک اندیشی )، خشترا ( توانایی ) آرمئیتی
( پرهیزگاری)، هئوروتَات ( تندرستی)، اَمرِتات ( پایندگی) هستند.
آدمی باید بکوشد منش و کردارش در راستا و بهسوی آن صفات استوار شود، آنها که نشان
و نماد اهورا مزدا هستند. کردار کسانی که پیرو آموزش های گاتایی هستند یا آنها ک ه از
دروغ و نادرستی پیروی میکنند یا کسانی که کردار خوب و بدشان با هم یکسان است،
برابر همان قانون ها از سوی داور به درستی و با دقت ارزیابی میشوند، هر ک س سزاوار
پاداشی برابر کار خویش است گناه و مجازات ابدی وجود ندارد، کیفر هر کس باید به اندازة
گناهانش باشد.
آدمیان پرهیزگار که در راه رسیدن به صفات خدایی میکوشند و از مرز شیوه های ناپسند
م یگذرند میتوانند آنقدر پیش روند که خود کردار خویش را ارزیابی کنند، به آنچه کرد هاند
آگاه باشند و خود را بشناسند چنانکه هر لحظه از زندگی در نهادشان جنگ و درگیری
برپاست، جنگ میان سپنَتامئینیو و اَنگَرَه مئنیو. همان دو گوهری که در ذات آدمیان نهفته
شده و هر کس میتواند با آزادی و اختیار خود یکی از آنها را برگزیند.
بر اساس همین گزینش است که راه ها جدا میشود. پیروان راستی به سوی سپنتامئینیو که نماد اهورایی است می روند و هواداران دروغ، اَنگَرَمئینیو، نماد اهریمنی را برمی گزینند دراین جنگ درونی یکی پیروز میشود، دیگری شکست می خورد.
پارسایان و پیروان راستی هستند که بر اهریمن چیره می شوند و زندگی را بر پایه
خوشبختی و آرامش برپا میکنند. در این میدان نبرد و ستیز هر کس شایسته پاداشی برایگزینش و کار خویش است، آنها که به سوی رسایی و کمال پیش می روند بیش از پیش می توانند به ارزش کار خود آگاه باشند و با داوری درست در اصلاح و بهبود راه و روش خویش بکوشند.

برگرفته از ترجمه گات ها دکتر ساسانفر
اخرین مطالب