ابزار وبمستر

سفرنامه های دوره صفوی - درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است" مانترَه،سرای شادی واندیشه))) "

تصویر ثابت

مانترَه،سرای شادی واندیشه................................................ به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 ..................................................


سفرنامه های دوره صفوی

 در اینجا فهرست سفرنامه هایی را که از آغاز شکل گیری حکومت صفویان به دست مسافران خارجی نوشته شده است، ذکر می کنیم:
    
    سفرنامه آمبروسیوکنتارینی (1473م)، سفرنامه جوزافا باربارو (1436م)، سفرنامه کاترینو زنو (حدود 1475م)، سفرنامه جووان ماریا آنجوللو (حدود 1500م)، سفرنامه بازرگان ونیز در ایران (حدود 1510م)، سفرنامه وینچنتو دالساندری (حدود 1520م)، سفرنامه برادران شرلی (1958م)، ایترپرسیکوم (سفرنامه ژرژ تکتاندرفن دریابل، 1605م)، سفرنامه دن گارسیا (1614م)، سفرنامه پیترو دلاواله (1617م)، سفرنامه کاتف (1623م)، سفرنامه استودارت (1626م)، سفرنامه یان اسمیت (1628م)، سفرنامه تاورنیه (1632م)، سفرنامه آدام اولئاریوس (1634م)، سیاحتنامه شاردن (1664م)، زیباییهای ایران (سفرنامه آندره دولیه دلند، 1664م)، سفرنامه سانسون (1683م)، سفرنامه کمپفر (1683م)، سفرنامه کارری (1639م)، گزارش سفیر کشور پرتغال (1693م)، سفیر زیبا (1706م)، سفرنامه کروسینسکی (1707م) و سفارتنامه احمد دری (حدود 1713م). از سفرنامه های مذکور، سه سفرنامه نخستین مربوط به دوران اوزون حسن است که دخترش همسر شیخ حیدر، پدر شاه اسماعیل اول است. حکومت اوزون حسن و شیخ حیدر، زمینه ساز روی کار آمدن و سلطنت سرسلسله دودمان صفوی شد. بنابراین باتوجه به اینکه شاه اسماعیل، فرزند شیخ حیدر و جانشین او و نیز جانشین اوزون حسن به شمار می آید، در واقع می توان دو تن مذکور را نیز از زمینه سازان اقتدار حکومت توانمند صفوی شمرد.
اخرین مطالب