ابزار وبمستر

سرآغاز اهنود گاتها- یسنا هات ٢٨ - درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است" مانترَه،سرای شادی واندیشه))) "

تصویر ثابت

مانترَه،سرای شادی واندیشه................................................ به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 ..................................................


سرآغاز اهنود گاتها- یسنا هات ٢٨

 

سرآغاز اهنود گاتها- یسنا هات ٢٨

 

یانیم  مَنو  یانیم  وَچو  یانیم  شْـیَئوتْنِم

 

Yā-nim ma-no yā -nim va-čo y ā-nim šyao-θnem

 

اَشَـئونوُ  زَرَتوشـْتْـرَهِ

 

ašauno  Zaraθuštrahe.

 

فْـرا  اَمِـشا سْـپِنتا  گـاتـائـو  گِئورْوائین

 

frā a-mešā spentā Gāθå geurvāin

 

نِمـو  وِ  گاتائـو  اَشَئونیــش

 

nemo ve Gāθå ašaoniš.

 

سراسر اندیشه و گفتار و کردار اشو زرتشت

 

یانش (بینش) است.

 

بشود که آن گسترش دهندگان  همیشه  جاوید

 

گاتها را پیش گیرند    و گسترش دهند.

 

نماز به شما ای گاتهای اشو،

 

ای سرودهای راستین.


 یان = خانه عشق یا بُن جهان و زمان و انسان  =یانه

ازچنین بُنی است که زمان یا کیهان یا انسان ، پیدایش می یابند

این خانه که پیوسته دروبانگ چغانه است
ازخواجه بپرسید که این خانه ، چه خانه است
و

گنجیست درین خانه که در کون نگنجد
این خانه واین خواجه همه فعل و بهانه است
و

گرصورت بیصورت معشوق ببینید
هم خواجه و هم خانه وهم کعبه شمائید

و

دربُن زمان و جهان و انسان است که یان ، یا خانه آباد یا آبادیان باشد .
ای قوم به حج رفته  کجائید کجائید     معشوق همین جاست بیائید بیائید


همان سروده های عرفانی و اهورایی بصورت خواسته و یا نا خواسته در اشعار شاعرانی چون فردوسی و حافظ و مولانا و عطار و سعدی و ....تجلی گشت .و نشان داد که ایرانیان خدای خود را نه از روی ترس و دوزخ و نه برای بهشت و تجارت بلکه تنها و تنها برای او و عشق و عرفان به او دوست می دارند.


اخرین مطالب