ابزار وبمستر

ادبیات مزدیسنا - درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است" مانترَه،سرای شادی واندیشه))) "

تصویر ثابت

مانترَه،سرای شادی واندیشه................................................ به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 ..................................................


ادبیات مزدیسنا

گات ها نوشته اشو زرتشت است و به لحاظ دینی ارزشی بیش از سایر قسمتها اوستا دارد ، در دل یسنا واقع شده است وچونوزن شعری دارد تغییری در آن نمی توان داد.

کتاب دینی زرتشتیان کلا اوستا نام دارد که به معنای دانش و علم است وشامل علوم و فنون کاربردی ودینی از زمانهای مختلف است. از اوستای امروزی چنین بر می آید که این کتاب تحولات زیادی را پشت سر گذاشته ، تا اینکه به شکل امروزین در آمده است . در بخشی از این مجموعه چنین آمده که به فرمان گشتاسب کتاب اوستا را بر روی دوازده هزار پوست گاو دباغی شده در دو نسخه نوشتند و سپس در کتابخانه قرار دادند . اسکندر مقدونی پس از حمله به ایران این دو نسخه را از بین برد . بعد ها کسانی در زمان اشکانیان و ساسانیان بخشهای باقیمانده از آن کتاب بزرگ را با افزودن آنچه در یادها مانده بود ، گردآوری کردند . سرانجام در سده های پنجم و ششم هجری بار دیگر این کتاب گردآوری شد که به صورت کنونی درآمد . آنچه امروزه تحت عنوان اوستا در دست است ، مربوط به این دوره می باشد . کتاب موجود به پنج بخش اصلی تقسیم می شود :
1. یسنا که به معنای نیایش است و مشتمل بر هفتادو دو فصل می باشد . گات ها که منسوب به خود زرتشت است و به لحاظ دینی ارزشی بیش از سایر قسمتها اوستا دارد ، در این بخش واقع شده است .
2. ویسپرد که مشتمل بر 23فصل و وظایف دینی و اخلاقی پیشوایان دینی را بیان می کند .
3. یشت ها که به معنای نیایشها ست و در گذشته به تعداد روزهای ماه بوده ، اما امروزه از آن بیش از 22یشت در دست نیست
4-خرده اوستا که به معنای اوستای کوچک است و شامل نمازهای روزانه ، نیایشها و توبه نامه ها و اذکاری است که زرتشتیان باید به صورت روزانه با جشن های خاص بخوانند .
5. وندیداد که به معنای کتاب داد و قانون است که مطابی را درباره آفرینش جهان ، تاریخ مهاجرت آریاییان و قوانین مربوط به کشاورزی ، حقوق ، طهارت ، کفن و دفن و ... در بر دارد . (1)
محققان برآنند که تاریخ پیدایش گات ها به زمان خود زرتشت باز می گردد که مطابق سنت زرتشتی از سوی خود او ایجاد گردیده است . ناگفته نماند سایر بخشها اوستا نیز بعدها و با فاصله زمانی نسبا زیادی ایجاد شده است .
1.زرتشت و آموزش های او ، ص 60 -71 ، اوستا ، کهن ترین سروده های ایرانیان ، مقدمه ، ص 13- 16
اخرین مطالب