ابزار وبمستر

خردورزی در اندیشه فردوسی - درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است" مانترَه،سرای شادی واندیشه))) "

تصویر ثابت

مانترَه،سرای شادی واندیشه................................................ به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 ..................................................


خردورزی در اندیشه فردوسی

 

در نظر فردوسی خردورزی مبنای معقول همه فعالیتهایی است که انسان در زندگیاجتماعی و فردی از خود بروز می دهد.

در مینوی خرد می خوانیم :از همه نیکیهایی که به مردم رسد خرد بهتر است زیرا گیتی را به نیروی خرد اداره توانکرد و مینو را هم به نیروی خرد میتوان از آن خود کرد.اورمزد آفریدگان را به خرد آفریده است واداره گیتی به خرد است.بدین جهت شاهنامه کتاب خرد وفردوسی خردورزترین شاعر ایرانی است که حتی استفاده او از افسانه واساطیر،با خردمندی ورمزدانی وحکمتهای فلسفی حاکم بر فکر ومنش وی توام است.

فردوسی خرد را مقیاس ومعیار شناخت حقایق زندگی ومایه اعتلای شان انسانی می داند وبرجسته ترین خلقت خداوندی را خرد می شناسد:

 

خرد بهتر از هرچه ایزدت دادستایش خرد را به از راه راست

در نگاه او شناخت خدا در پرتو خرد بدست می آید وخرد را همان راستی ،مهرو وفا،زیرکی ،بردباری ورازداری می داند وآن را زبده همه نیکوییها میشمارد.

خرد، دارد ای پیر بسیار نامرساند خرد پارسا را به کام

یکی مهر خواندش ودیگر وفاخرد دور شد،ماند دردوجفا

 

و بالاتر از همه اینها بزرگترین صفت خداوند را خردآفرینی او می داند.

 

بنام خداوند جان وخردکزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جایخداوند روزی دهرهنمای
اخرین مطالب