نگاه اشو زرتشت به هستی

زرتشت به دو جهان مادی و مینوی باور دارد.  قوانین جهان ماد ی وطبیعت بیجان با قوانین و روابط جهان مینوی که جهان انسان هاست تفاوت دارد. انسان از لحاظ کالبد و جسم خویش وابسته به جهان مادی است و از لحاظ روح ی و روان ی و
آنچه مربوط به اندیشه و خرد اوست مربوط به جهان مینو ی و غیرماد ی است . جهان مینوی و غیرمادی زرتشت وابسته به شش صفت ی است ک ه برا ی اهورامزدا آموزش می دهد. آدمی برای خوشبختی ، و رستگاری خود باید آنها را ستایش کند

/ 0 نظر / 13 بازدید