اییریه در زبان پهلوی ساسانی ایران

واژه اوستایی اییریه در زبان پارتی آریان و در پهلوی ساسانی ایران آمده است, در زمان ساسانیان ایران را ایرانشهر نیز می نامیدند که منظور همان سرزمین ایران است.در این رابطه پیوستگی یا بهتر است بگوییم وابستگی زبان های دیگر به پارسی باستان را می بینیم.چنانچه می دانیم در قاره اروپا کشوری به نام ایرلند(ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی) وجود دارد که"لند" در زبان بریتانیایی معنی سرزمین را می دهد و ایر از همان واژه اوستایی گرفته شده است؛ ونیز زادگاه زرتشت مکانی به نام ایرانویج نقل شده است, پسوند ویچ در اینجا معنی تخم نژاد را می دهد وچنانکه می دانیم در زبان روسی ویج با اندکی تغییر به ویچ تبدیل گشته که همین معنی را دارد.وابستگی زبان عربی نیز کاملا مشهود است. واژه ویج در عربی با تغییراتی که پس از سال های زیاد شکل گرفت, به صورت بیز یا بیض آمده که باز همان معنی تخم و نژاد می دهد؛

/ 0 نظر / 33 بازدید