یاران اشو زرتشت در گات ها1

1-خئتو:خویشان، خانواده، فامیل، اعضای یک خانواده

دارای خصلت های زیر است

"کسی که توانگر، بزرگ خانه و از تیره خوب است
باید آن کس را که به او روی میآورد با آبرومندی و گشادهدستی بپذیرد.
خواه براساس دستور کار و پیشۀ او باشد یا بنا بر پیمان و رسوم جاری.
اگر مرد درستکاری که بر اساس درستی زندگی میکند
دریابد کسی که نزد او آمده فریبکار و دروند است
باید آن را به خانواده خود بگوید و در میان نهد.
برای آنکه ای اهورا!
آنها را از آسیب نابودی برهاند و نگهداری کند"

یسنا سرود 46 بند 5

"به کدام سرزمین روی آورم، به کجا روم.
مرا از خانواده و دودمانم دور میدارد.
از مردم کوی و برزن که با آنها سر و کار دارم.
و از فرمانروایان دروغ پرور کشور خرسند نیستم.
ای اهورا مزدا چگونه میتوانم تو را خشنود کنم."

یسنا سرود 46 بند 5

آنکس که در برابر آموزشهای رهائیبخش زرتشت میایستد دروند، دروغپرور و پیرو دین
دروغین است. ایزدانی که نماد فریب و نادانی هستند و هواداران آنها راستی و حقیقت را
نمیپذیرند، با سازگاری و دوستی و گسترش شادی و آبادانی ستیزه میکنید. پیشۀ آنها
ستمگری و غارت دسترنج دیگران است. زرتشت در میان چنین مردمی به پا خاست و آنان
را به پیروی از راه و روش درست و سامان دادن زندگی بر پایه های دادگری و خردمندی
فرا خواند. آنها و فرمانروایانشان که به باورها و شیوه های پلید خود خو گرفته و پای بند
بودند به زرتشت با خشم و درشتی میتازیدند و دشمنی میکردند با اینکه میدان کار و
زندگی روز به روز بر او تنگتر میشد ولی امید به پیروزی را از دست نمی داد و در میان
خیل مخالفان با دلیری و پایمردی آموزشهای خود را گسترش میداد. گلایه او از خَشم
دشمنان و ستم پیشگی فرمانرویان، نشاندهندة دشواری پیکار در میان گروه کهنه پرستان است. سرسختی و کوشش زرتشت در ستیز با بیداد و پلیدی و سرانجام رسیدن به پیروزی بزرگترین، آموزش برای همه کسانی است که برای زندگی در فردایی بهتر باید بکوشند، بجنگند و هرگز ناامید نشوند.

"آنکس که به درستکار به بهترین روی نیکی ورزد،
خواه وی یکی از خویشان یا یکی از هم تیره گان یا از مردم سرزمین آریایی باشد،
یا آنکس که برای جهانیان با شور و شوق کار و خدمت میکند،
چنین کسی ای اهورا،
در قلمرو اشا و سرزمین وهومن جای دارد."

یسنا سرود 33بند 3

برای خوبی کردن خویش وبیگانه نمی شناسد.

اذامه دارد

/ 0 نظر / 7 بازدید