نماز در دین اشو زرتشت

 ودر این پنج گاه نماز و نیایش بر پا داشتند."هاونگاه" نماز بامداد،"ریپت وین" نماز ظهر،"اوزایرس" نماز عصر،"آئی ویس روهر"این نماز شب،"اوشائین" نماز سپیده دم.مضامین پنج گانه و نیایش ها همه در ستایش اهورا مزدا و تشکر و سپاس از نعمت های او و راهنمایی هایی است که مردم را به راستی و درستی هدایت می کنندو به مردم سود می رسانند.نمازها به طور ایستاده و دست به سینه  و به طرف نورخورشید یا ماه ادا می شود.از تشریفات دیگر مزدائیان،سدره پوشیدن(پوشیدن پیراهن سفید و بلند با آستین کوتاه و بدون یقه) و کشتی بستن(کمر بند سفید پشمی که توسط زن موبد بافته شده) است، می باشد.

/ 0 نظر / 54 بازدید