آموزش های گاتایی بر بنیان خرد و هماهنگ باهنجار هستی است

چون رهنمودهای گاتایی با قوانین ازلی و آغازین هستی هم آهنگ و قابل اجرا هستند،
داور، کردار کسی را که پیرو راستی است
و آنکس که از دروغ پیروی میکند
و آنکه کارهای خوب و بدش با هم یکسانند، برابر با آن قوانین به درستی و با دقت
ارزیابی میکند.

یسنا سرود 33 بند1

 

آموزش های گاتایی بر بنیان خرد استوار شده اند و با هنجار آغازین هستی هماهنگ
هستند. نماد آن هنجارها و قانون ها که از نخستین روز آفرینش تا پایان، در هر کجا و هر
زمان حکم فرماست اشا ( راستی )، وهومن (نیک اندیشی )، خشترا ( توانایی ) آرمئیتی
( پرهیزگاری)، هئوروتَات ( تندرستی)، اَمرِتات ( پایندگی) هستند.
آدمی باید بکوشد منش و کردارش در راستا و بهسوی آن صفات استوار شود، آنها که نشان
و نماد اهورا مزدا هستند. کردار کسانی که پیرو آموزش های گاتایی هستند یا آنها ک ه از
دروغ و نادرستی پیروی میکنند یا کسانی که کردار خوب و بدشان با هم یکسان است،
برابر همان قانون ها از سوی داور به درستی و با دقت ارزیابی میشوند، هر ک س سزاوار
پاداشی برابر کار خویش است گناه و مجازات ابدی وجود ندارد، کیفر هر کس باید به اندازة
گناهانش باشد.
آدمیان پرهیزگار که در راه رسیدن به صفات خدایی میکوشند و از مرز شیوه های ناپسند
م یگذرند میتوانند آنقدر پیش روند که خود کردار خویش را ارزیابی کنند، به آنچه کرد هاند
آگاه باشند و خود را بشناسند چنانکه هر لحظه از زندگی در نهادشان جنگ و درگیری
برپاست، جنگ میان سپنَتامئینیو و اَنگَرَه مئنیو. همان دو گوهری که در ذات آدمیان نهفته
شده و هر کس میتواند با آزادی و اختیار خود یکی از آنها را برگزیند.
بر اساس همین گزینش است که راه ها جدا میشود. پیروان راستی به سوی سپنتامئینیو که نماد اهورایی است می روند و هواداران دروغ، اَنگَرَمئینیو، نماد اهریمنی را برمی گزینند دراین جنگ درونی یکی پیروز میشود، دیگری شکست می خورد.
پارسایان و پیروان راستی هستند که بر اهریمن چیره می شوند و زندگی را بر پایه
خوشبختی و آرامش برپا میکنند. در این میدان نبرد و ستیز هر کس شایسته پاداشی برایگزینش و کار خویش است، آنها که به سوی رسایی و کمال پیش می روند بیش از پیش می توانند به ارزش کار خود آگاه باشند و با داوری درست در اصلاح و بهبود راه و روش خویش بکوشند.

برگرفته از ترجمه گات ها دکتر ساسانفر

/ 1 نظر / 10 بازدید
st

سلام وبلاگت عالیه.راستی یه سری به وبلاگم بزن.نظرولینکم یادت نره.