گئوش: آفرینش، جهان جانداران، زمین، مادر زمین،

"با نیایش و دستهای برافراشته، ای مزدا،
نخست یاری و پشتیبانی سپِنتامئینیو (گوهر پاک) را درخواست می کنم
که همه کارها و کردارم هماهنگ با اشا (راستی) باشد.
بدان وسیله خرد وهومن و روانِ جهان را خشنود میکنی"

یسنا سرودبیست و هشتم  بند یکم

گروهی از خاورشناسان چنین میپندارند که در زمان زرتشت، گاو وسیلۀ سودمند ی برا ی
زیست و زندگی اقتصادی بوده است و چون مردم بیابانگرد که کارشان چپاول بوده گاو را
می دزدیدهاند و قربانی میکردند ماموریت زرتشت آن بوده که قربانی کردن و کشتن گاو را
نهی کند. تیمار کردن و رساندن علوفه به آن چارپا را آموزش دهد . این نظریه بس یار
سطحی و بی ارزش است و نمی تواند در ارتباط با یک آموزش اخلاقی یا مکتب فلسفی
باشد. دین زرتشت بر پایۀ خردگرایی و درک حقیقت زندگی و جهان هستی استوار شده
است، دین هرکس با وجدان و ضمیر باطن او یعنی دئنا هماهنگ است، باوری شخصی و
ریشه دار است.چون پایۀ دین زرتشت بر خردمندی و بنیان دانایی استوار شده است بنابرا ین وجدان و
سرشت آدمی نیز در این دین با خرد پیوستگی و هماهنگی کامل دارد. رسیدن به حقیقت
در مراحل زندگی و روابط اجتماعی فقط از راه درک حقیقت و بر پایۀ خردگرایی امکان
دارد

/ 0 نظر / 20 بازدید