پرتو های اهورا مزدا یا گام های پویایی انسان

شناخت خداوند، پرورش و پویایی ویژگی های اخلاقی و نزدیک شدن به اهورا مزدا، مهمترین هدف سفارش شده اشو زرتشت در زندگی انسان است.
   پیام آور ایرانی باور دارد که اگر انسان رفتار خود را به شش فروزه یی که از خداوند سرچشمه گرفته هماهنگ سازد،گذری به هفتمین مرحله نیز خواهد داشت و به جایی خواهد رسید که به جز خدا نخواهد دید.
   گام اول، در راه نزدیک شدن به اهورا، وهومن یا منش نیک است. این واژه در زبان فارسی به بهمن تبدیل شده است.
   گام دوم، گزینش اشه وهیشته یا بهترین اشویی است که در زبان فارسی به اردیبهشت تبدیل شده است.
   خشتره وییریه که در زبان فارسی به شهریور تبدیل شده است توانایی مینوی و پادشاهی بر خود معنی می دهد.
   گام چهارم، فروزه ی "مهرورزی" است که در گاتها به گونه سپنته آرمیی تی بیان شده و در فارسی به سپندارمذ یا اسفند تبدیل شده است.
   فروزه بعدی در پیام اشو زرتشت به صورت هه اوروتات و در فارسی به گونه خورداد بیان شده است. در این مرحله رسایی و کمال در انسان پدیدار خواهد شد.
   امره تات که در فارسی به صورت امرداد آمده است، جاودانگی معنی میدهد.
   هفتمین گام در راه عرفان و شناخت اهورا، سر یوشه است این واژه در فارسی به گونه "سروش" بیان شده است، نور حقیقت و ندای اهورایی است که چون مشعلی، نهاد انسان و دیده ی دل عارف را روشن خواهد کرد. بنابراین در کنار  کار و کوشش، مراحل عرفان نیز در انسان سپری می شود. فروزه هایی چون پاکی و راستی، توانایی سازنده و مهرورزی پویا خواهد شد تا رسایی و پایندگی در نهاد او فزونی یابد.

/ 0 نظر / 30 بازدید