سفرنامه های دوره صفوی

 در اینجا فهرست سفرنامه هایی را که از آغاز شکل گیری حکومت صفویان به دست مسافران خارجی نوشته شده است، ذکر می کنیم:
    
    سفرنامه آمبروسیوکنتارینی (1473م)، سفرنامه جوزافا باربارو (1436م)، سفرنامه کاترینو زنو (حدود 1475م)، سفرنامه جووان ماریا آنجوللو (حدود 1500م)، سفرنامه بازرگان ونیز در ایران (حدود 1510م)، سفرنامه وینچنتو دالساندری (حدود 1520م)، سفرنامه برادران شرلی (1958م)، ایترپرسیکوم (سفرنامه ژرژ تکتاندرفن دریابل، 1605م)، سفرنامه دن گارسیا (1614م)، سفرنامه پیترو دلاواله (1617م)، سفرنامه کاتف (1623م)، سفرنامه استودارت (1626م)، سفرنامه یان اسمیت (1628م)، سفرنامه تاورنیه (1632م)، سفرنامه آدام اولئاریوس (1634م)، سیاحتنامه شاردن (1664م)، زیباییهای ایران (سفرنامه آندره دولیه دلند، 1664م)، سفرنامه سانسون (1683م)، سفرنامه کمپفر (1683م)، سفرنامه کارری (1639م)، گزارش سفیر کشور پرتغال (1693م)، سفیر زیبا (1706م)، سفرنامه کروسینسکی (1707م) و سفارتنامه احمد دری (حدود 1713م). از سفرنامه های مذکور، سه سفرنامه نخستین مربوط به دوران اوزون حسن است که دخترش همسر شیخ حیدر، پدر شاه اسماعیل اول است. حکومت اوزون حسن و شیخ حیدر، زمینه ساز روی کار آمدن و سلطنت سرسلسله دودمان صفوی شد. بنابراین باتوجه به اینکه شاه اسماعیل، فرزند شیخ حیدر و جانشین او و نیز جانشین اوزون حسن به شمار می آید، در واقع می توان دو تن مذکور را نیز از زمینه سازان اقتدار حکومت توانمند صفوی شمرد.

/ 0 نظر / 18 بازدید