نگهد اری و نگهبانی از محیط زیست


نگهد اری و نگهبانی از محیط زیست
در هات 32 بند 10 از گات*ها برای نگهداشت (حفاظت) محیط زیست به عنوان یکی از بایسته*های دینی بسیار سفارش شده است. در همه نامه*های دینی زرتشتیان نیز پدیده*های سودمند و زندگی بخش گرامی داشته شده, پاک نگهداشتن آنها را یکی از بایسته*های دینی به شمار آورده*اند. در پایان به این نکته اشاره می*شود که: پیام اشوزرتشت سرشار ازمهر و امید و شادمانی و خوشبینی است

/ 0 نظر / 30 بازدید