اشا

اشم وهو  وهیشتم استی اوشتا استی اوشتا اهمایی هیت اشایی وهیشتایی اشم

اشا

Areta/rta گونه های سنسکرت و اوستایی این واژه هستند در چیم رفتن و آنهم رفتنی راست و درست. همین areta است که به گویش اوستایی به ما رسیده و asha گردیده است که در پارسی باستان بگونه ی arta و پارسی میانه و پارسی و برخی دیگر از زبانهای ایرانی ard گشته است و آنرا در اردیبهشت، اردشیر، اردوان و دیگر واژ ها می یابیم،«راست» پهلوی و پارسی نیز از همین دیده می شود

اما اشا در بارنده ی مفهوم و معنایی به وسعت همه ی هستی ست و تمام جهانبینی زرتشتی و بن و پایه ی این جهانبینی بر گرد اشا میگردد و نیز همه ی هستی و افرینش نیز بر اشا استوار و در پویایی و گردش و چرخش است ،زیبا ترین نیایش ما "اشم وه"و با اشا اغاز میشود و با "وهیشاییی اشم" باز هم اشا پایان مییابد و به نگرشی همه ی چکیده ی  دین را میتوان در اشا یافت

اکنون که چنین است معنا کردن "اشا" با چند واژه میسر ما نیست اما میتوان اشا را به چنین مفاهیم و واژه هایی تفسیر کرد:راستی و درستی،گوهر راستی و داد،هنجار هستی هنجار اهورایی ،قانون ازلی ابدی،قانون علت و معلول،هنجار  ،قاون راستی در همه ی ابعاد،و...

اشا قانون راستی و داد:براستی ،درستی و نادرستی هر کارو کردار ما با معیار و سنجه ی اشا سنجش خواهد شد و اشا معیار درستی و نادرستی در هر دو جهان بیان میشود ،هر کاری که با اشا سازگار است درست راست و نیکوست و اگر همخوان با اشا نبود نادرست،بی عدالتی،و کژی خواهد بود

اشا شاخص اخلاقی در زندگی شخصی ،اجتماعی،و جامعه ی بشری نیز هست وارزش های مطلق اخلاقی را در بر میگیرد، در جهانبینی زرتشتی فرد از اجتماع جدا نیست و زندگی شخص درپیوند و همبستگی و یگانگی با اجتماع است  و مصلحت فردی و اجتماعی تفاوتی ندارد و تضاد و برتری یا بیگانگی و دوگانگی بین این دو بنیاد نیست و بر این بنیان اشا هم در زندگی شخصی هم اجتماعی در جریان است  و ظوابت خوب و بد ،شایست و ناشایست،و ... را در جامعه و فرد مشخص میکند ،و برای ما این امکان را میسازد که زندگی و کردارمان را بر اساس این قانون هماهنگ سازیم،

اشا همان راستیست که با ان میتوان خود و هم ی هستی را به خورداد و امرداد رساند

 و اشا خوبی و راستی و درستی ست که همه جا اشو زرتشت خواستار گسترش ان بود و همه را به پیروی از اشا و همخوانی و همراهی با اشا دعوت میکرد

اشا سامان و هنجار هستی و قانون طبیعت:

اشا قانون دگرگونی نا پذیر،ازلی و ابدی ست و همه ی هستی و افرینش بر بنیان اشا استوار ست و بر طبق اشا در گردش و چرخش و پویایی و پیشرویست ،از کوچکترین ذره تا همه ی هستی طبق این قانون پیش میرود از شکفتن یک گل تا تشکیل شدن یک کهکشان بر طبق اشاست ،و به نگرشی دیگر میتوان گفت اشا قوانین طبیعت ،فیزیک و..را نیز در بر میگیرد ،با اشاست که همه چیز در مدار خود و در جای خویش است و همه ی هستی بر سامان و پایدارست

اشا و اختیار ،و نیز معیار سنجش :

اشا خواست و ارده ی اهورامزداست و نیز جلوه ی داد اهورا مزدا و بر طبق اشاست که هر کس انچه میکند خواهد دید ،اهورا مزدا برای انسان ازادی گزینش  و اختیار در امور زندگی خویش را بخشید بدین معنی که هر کس به یاری خرد و وجدان و اندیشه راه خود را برگزیند و کارهایش را پیش ببرد،همگام و پیوست این ازادی و اختیار ، مسئولیت خواهد بود و این مسئولیت  و چگونگی کردار ما پیامد خود را خواهد داشت که این پیامد با اشاست و هر ان کس که از اشا پیروی کرد و کردارش را با اشا همخوان و همگام کرد راستی را برگزیده و از اشا پیروی کرده به اوشتایی(خوشبختی)خواهد رسید و انکه از اشا دور شد و خلاف اشا عمل کرد به اندوه و افسوس دچار خواد شد

نمونه ای می اوریم

شما ظرف بلورینی در دست دارید و اختیار با شماست که این ظرف را به زمین بزنید یا نزنید تا اینجا اختیار با شماست اما اگر به زمین خورد ظرف خواهد شکست و نشکستن ان با شما نیست  و پیامد این عمل شما همان شکسته شدن است و بر طبق اشا ست که شیشه خواهد شکست

منبع http://www.paouru-chistaa.blogfa.com

/ 0 نظر / 29 بازدید