ویژگی های اهورامزدا

اهورامزدا هستی بخش بزرگ و دانایی است که ابدی و ازلی است و سرآغاز و سرانجام همه، از همه بزرگتر و برتر است، تغییر نمی پذیرد و همیشه یکسان است، داننده کل است و هیچ رازی از او پوشیده نیست ، آفریننده کل است و بویژه پدر اشا و وهومن یعنی راستی و منش نیک شناخته شده، در جهان و هر چه در او است با اعمال و حرکاتشان مانند زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستارگان و نور افشانی و سیر و حرکت آنان همه از او و بفرمان اوست. اینک آیاتی از گاتها که بیان کننده مطالب بالا می باشند.

گاتاها ، هات 31 بند 7 : او است نخستین اندیشه گری که با نور خود افلاک را درخشان ساخت و با نیروی خرد خویش راستی بیافرید تا نیک اندیشان را یار و پشتیبان باشد.  ای خداوند جان  و خرد ای کسی که همیشه و در هر حال یکسانی با روح مقدست فروغ ایمان را در قلب ما برفروز.

گاتاها ، هات 31 بند 8 :  ای مزدا هنگامی که تو را با دیده دل نگریستم در اندیشه خود دریافتم که تویی سر آغاز، که تویی سر انجام، که تویی پدر منش پاک، که تویی آفریننده راستی که تویی داور دادگر کارهای جهانی .

گاتاها ، هات 31 بند 13 : از هر اندیشه و کردار آشکار و نهان و از هر کار زشت هر چند بسیار کوچک که شایسته بزرگترین توبه است ای مزدا تو بادیدگان روشن بین خود می­بینی و برقانون اشا بدقت مراقبت می کنی.

گاتاها ، هات 45 بند 8 : من می خواهم از کسی که بزرگتر از همه است سخن بدارم. مزدا اهورا کسی که نیک خواه مخلوقات است ستایش کسانی که وی را می ستایند بتوسط خرد مقدس خویش می شنود .

گاتاها ، هات 47 بند 3 :ای مزدا تویی  پدر مقدس این خرد، ای کسی که چهان شادمانی بخش آفریدی و پس از مشورت با منش پاک با کمک عشق و محبت به آن صلح و مسالمت دادی .

گاتاها ، هات 51 بند 7 : ای کسی که از خرد مقدس خود حیوانات و آب و گیاه و جاودانی و رسایی آفریدی. بدستیاری اندیشه نیک در روز داوری واپسین بمن قوه پایداری بخش.

در گاتهای دوم (اُشتود گاتها) اشوزرتشت با عبارتی شیوا و ادبیانه از اهورا مزدا، پرسش­هایی بشرح زیر می­نماید و در پایان او را به عنوان آفریدگار کل به پیروان خود می­شناساند.

از تو می­پرسم ای اهورا، براستی مرا از آن آگاه فرما کیست آن کسی که در روز نخست از آفرینش خویش پدر راستی گردید. کیست آن کسی که بخورشید و ماه راه سیر بنمود،  کیست آن کسی که ماه از او گهی پر است و گهی تهی. ای مزدا این و بسا چیزهای دیگر را می­خواهم بدانم (3/44)

از تو می­پرسم ای اهورا براستی مرا از آن آگاه فرما کیست نگهدار این زمین در پایین و سپهر در بالا کیست آفریننده آب و گیاه. کیست که به باد و ابر تندروی آموخت. کیست ای مزدا آفرننده منش پاک (یسنا 4/44)

از تو  می­پرسم ای اهورا براستی مرا از آن آگاه فرما. کیست آفریننده روشنایی سود بخش و تاریکی کیست آفریننده خواب خوشی وبخش  بیداری. کیست آفریننده بامداد و نیمروز و شب که مردم را برای بجای آوردن نماز می­خواند. ( یسنا 5/44)

از تو می­پرسم ای اهورا براستی مرا  از آن اگه فرما. کیست آفریننده شهریاری و سروری و عشق و فروتنی . کیست که از روی خرد، احترام پدر در دل پسر نهاد. من می­کوشم ای مزدا که تو را بتوسط خرد مقدس به عنوان آفریدگار کل بشناسم. (یسنا 7/44)

حالا بیایید با هم به بخشهای دیگر اوستا سر بزنیم و ببینیم در قسمت هایی که بعد از اشوزرتشب، به قلم دستوران دین و  پیشوایان مذهب نوشته شده وضع به چه منوال است. آیا فرمایشات و تعلیمات پیامبر درباره یکتا پرستی از یاد رفته و یا هنوز پا برجاست؟

خوشبختانه در این بخش ها نیز آیات و جملاتی که گویای یکتا پرستی و یگانه شناسی کامل می­باشد، بطور چشم گیر نمایان است.

در اوستای صد و یک نام خداوند، از جمله نامها و صفاتی که برای خداوند بزرگ شمرده شده بنام­های زیر برخورد می­کنیم هَرو ِسپ  توان، هروسپ آگاه، هروسپ خدا، ابده ابی انجام به معنی توانایی کل، دانای کل، آفریننده کل، بی آغاز و بی انجام.

در هفتن یشت کرده سوم وارد است - اینک ما می ستاییم اهورا مزدایی را که همه آفریدگان و اشویی بیافرید آبها بیافرید گیاهان سودمند بیافرید روشنایی بیافرید زمین بیافرید و همه نعمت ها نیک بیافرید.

در یسنا های یک بند یک می خوانیم- نوید ستایش می­دهم و آنرا بجای می آورم از برای دادار اورمزد رایومند و خروهمند بزرگترین زیباترین استوارترین خوب بالاترین در تقدس برترین نیک منش بسیار رامش دهنده آن خرد مقدس که ما را بیافرید آنکه همه را پیکر هستی بخشید انکه همه را بپرورانید.

ذات پاک احدیت در اورمزد یشت باین شرح توصیف شده است- دادار اورمزد رایومند  و خدوهمند هروسف اگاه بخشاینده و بخشایشگر مسبب الاسباب پروردگار روح القدس نعمت بخش و سودرسان، آفریدگار کل و آفریننده امشاسپندان و ایزدان و دانای کل، که به دانش و خرد او دنیا از اول آغاز شده و بهم چنین انچام می پذید.

حتی در دعای ستایش یکتا خداوند که در عهد ساسانیان بزبان پازند تنظیم شده است روح وحدانیت و یکیتا پرستی بطور بارز نمایان است در این دعا ما می­خوانیم (( سپاس اوی بزرگ، هستی بخش که  آفرید و داد فه خویشه بزور دانایی خویش برتر از همه شش امشاسپندان را با بسی ایزدان و روشن بهشتگر وسمان گرد آسمان خورشید تابان ماه بامی ستاره­های بیشمار باد و هوا و آتش و آب و زمین و ارور گوسفند و ایوخسشت و مردم))

نوسیندگان اوستا حتی در تنظیم قطعاتی مانند خورشید نیایش، ماه نیایش، آتش نیایش، آبان یشت، تیر یشت و غیره که در تعریف و توصیف پدیده­های طبیعت سروده­ اند همیشه راه گریز زده و آن جسم مورد نیایش  و ستایش را آفریده خداوند یکتا قلمداد می نمایند، مثلا در خورشید نیایش می­نویسد (( مهر(فرشته ­ی روشنایی و  مهر و محبت) پادشاه همه کشورها را می­ستاییم که اهورا مزدا او را نورانی ترین ایزدان مینوی بیافرید.)) در ماه نیایش می­خوانیم ((پانزد روز ماه می­کاهد پانزده روز ماه می­افزاید برابری طول مدت افزایش با مدت کاهش بهم چنین طول مدت کاهش با مدت افزایش کیست افزاینده و کاهنده ماه بجز تو ای اهورا؟))

در آتش نیایش ، آتش بزرگترین آفریده اهورا مزدا نامیده شده و در آبان یشت نوشته شده من ، آهورا مزدا اردویسور آناهیته(فرشته آب   ) را نیروی خویش بوجود آوردم تا خانه و ده و شهر و مملکت را بپرورانم تا آنها را حمایت کنم و حقظ نمایم و پناه دهم و نگهبان باشم و در تیریشت وارد است که (( تیشتر (ستاره باران) را یومند و خروهمند را می­­ستاییم کسی را که اهورامزدا رد و پاسبان همه ستارگان قرار دارد چنانگه زرتشت را رد و پاسبان همه مردمان.))

از اینگونه آیات که نمونه ­هایی از آن را در بالا ذکر شد در همه بخش­های اوستا فراوان بچشم می خورد. شما هر یک از قطعات اوستا را مورد دقت قرار دهید چند قفره در باره یکتایی اهورا مزدا و یکتا پرستی زرتشتیان در آن خواهید یافت.

در پایان این گفتار بد نیست چند کتیبه را که به خط میخی از 2500 سال پیش به یادیگار مانده و حاکی از یکتا پرستی شاهنشاهان هخامنشی است ترجمه و در معرض دید خوانندگان قرار دهیم همانطور که ملاحضه می نمایید این پادشاهان ایران که پرستنده اهورامزدا و زرتشتی مذهب بوده ­اند، اهورامزدا را آفریننده ی زمین و آسمان و انسان شناخته و همه فتوحات و کارهای نیک خود را مدیون ِیاری و خواست او میدانند .

اینک آن سنگ نوشته ها :

در سنگ نوشته بیستون داریوش بزرگ می­نویسد "گوید داریوش شاه، بمهربانی اهورامزدا من شاه هستم  اهورامزدا شاهی بمن فراداد این ولایت­ها که بمن بندگی می­کنند بمهربانی اهورامزدا است

در کتبیه شش  داریوش بزرگ گوید " بزرگ خدایی است اهورامزدا که این زمین آفرید که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید، که شادی برای مردم آفرید، که داریوش را شاه  کرد...... من اهورا مزدا را پرستش کردم، اهورامزدا مرا یاری کرد آنچه فرمان از سوی من داده شد او انجام آنرا برای من نیک گردانید آنچه من کردم همه را بخواست اهورا مزدا کردم"

در لوح طلایی که در سال 1920 در همدان پیدا شده و اکنون در موزه برلن است آریارمنه نیای بزرگ داریوش می نویسد" آریارمنه گوید این کشور پارس که من دارم اسبان خوب و مردان نیک دارد که اهورامزدا بمن بخشید از یاری اهورامزدا من شاه این کشورم  آریارمنه گوید اهورامزدا مرا یاری کند"

داریوش دوم پادشاه هخامنشی بر روی لوح زرینی که در همدان پیدا شده و اینک در موزه ابران باستان است چنین نوشته  "..... داریوش شاه گوید اهورامزدا خاندان مرا و این کشوری را که دارا هستتم حفظ کند و آنچه بمن عطا فرموده محفوظ دارد"


واژه هایی که آفرینندگی اهورامزدا را در گاتها نشان می دهند داتار به چم دهنده و تشا به چم شکل دهنده و سازنده است. اهورامزدا از هستی خود جهان و آفرینندگان را ساخت و داد. آفرینش همیشه با اهورامزدا و در اهورامزدا و در سپنتامینیو نماد آفرینش اهورامزدا بوده است. آفرینش در خدا و همانند او قدیم است. سپنتامینیو که پویایی آفرینش را نشان می دهد و طبق قانون اشا در کار است، ازلی و ابدی است. خود اشا هم که قانون آفرینش را نشان می دهد و فروزه اهورامزدا است، ازلی، ابدی و غیرقابل تغییر است. خلاصه کهن بودن آفرینش، نخستین تفاوت دین زرتشتی با دینهای ابراهیمی در زمینه آفرینش است. دومین تفاوت دین زرتشت با ادیان ابراهیمی این است که خدای زرتشت، آفریننده بدی و ابلیس نیست. اهورامزدا تنها خوبیها را آفریده است و سپنتامینیو خود تجسم همه ی خوبیها در این جهان است. از همین رو اهورامزدا خشم نمی کند، انتقام نمی گیرد و ویران نمی کند. او آن چنان والایی و شکوهی دارد که این گونه بازتابها در آستانش راه ندارند. در دین زرتشتی، خشم و ویرانگری کار آنهایی است که با گزینش راه نادرست در زندگی، بر علیه سپنتامینیو اقدام می کنند. این بدی، خشم، دروغ و ویرانگری را انگره مینیو می خوانند. سومین تفاوت این است که در دین زرتشتی، پرسش اینکه چرا خداوند جهان یا آدمیان را خلق کرده، مطرح نمی شود. خلق کردن در ذات خداوند است. خلقت آدمی هم جزئی از خلقت کلی است و محتاج دلیل خاص نمی باشد.

برگرفته از http://magna.blogfa.com

/ 0 نظر / 15 بازدید