اجزا و موضوع گات ها

1- اهنودگات : در مورد نیایش اهورامزدا،گزینش پیامبر و آزادی گزینش دین است.از یسنای 28 که نیایش اهورامزدا است آغاز می شود و تا با یسنای 31که در مورد راه زندگی و دوگانگی منش(؟) و آزادی گزینش است پایان میابد.

2- اشتودگات : در باره راز آفرینش، خود شناسی و خداشناسی گفتگو میکند، این بخش از یسنا43 آغاز و با یسنای 46 که در مورد دشمنی با دروغ پردازان،در راهنمایی و نجات بدان و خویشکاری اشوان راستکارن است پایان میابد.

3- سپنتمدگات : در باره آفرینش و فراگر آن سپنتامینو(منش و روان آفریننده و...) سخن به میان می آورد این بخش از گاتها از یسنای 47 آغاز و با یسنای 50 که در مورد نیایش اهورامزدا است پایان میابد.

4- وهوخشترگات : این بخش شامل سنای 51 است و در باره بهره کار آدمی و فراشکرت(نوشدن جهان) و شهریاری اهورامزدا سخن میگوید.

5- وهشتواشت گات : این بخش نیز همانند بخش پیشین شامل یسنای 53 میباشد . شامل برآورده شدن آرزوی زرتشت،درگسترش دین و اندرز به دختران و پسران جوان ،برای دنبال کردن کار اشو زرتشت است.

/ 0 نظر / 106 بازدید