اس ام اس اشو زرتشت

1- راه در جهان یکی است و آن راه راستی است.

2-فرمان حوب ده تا نتیجه خوب یابی

3-نیکی و سود خویش را در زیان دیگری مخواه

4-انسان به هر چیز نیکویی اراده کند خواهد رسید

5-اندیشه آدمی سازنده اوست

6-وظیفه هرکسی در جهان کار وکوشش  در جهت آبادی وپیشرفت جهان است.

7-اهورا مزدا جهان شادی بخش را بزای کار نیک بشر به وجود آورده است.

/ 0 نظر / 50 بازدید