در یافت فایل


مناسبترین قلم برای حروفچینی متون پهلوی

فونت هام دیبیریه یکی از ممتازترین قلم‌های موجود برای تایپ متون پهلوی است. از مزیت‌های این قلم نسبت به قلم‌های دیگر پهلوی چون فونت ardashir و khosru می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. امکان تراز کردن متن
 2. چسباندن خودکار حروفی که قابل اتصال‌اند (البته با مشکلاتی محدود)
 3. نزدیک بودن ریخت کاراکترهایی چون «ر» به آنچه که پارسیان هند با حروف سربی چاپ می‌کردند
البته ناگفته نماند که این قلم نیز چون تجربه‌های گذشته در زمینه ساخت قلمی برای تایپ در نرم‌افزارهای کامپیوتری با مشکلاتی مواجه بوده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
  1. نبودن کاراکترهایی خاص برای تایپ اعداد
  2. نبودن کاراکتری برای هزوارش čē
  3. نبودن کاراکتری برای اتصال حروف «گ» و «ب» در هزوارش‌هایی چون هزوارش مرد (GBRA)
  4. پیچیدگی در ترتیب دادن یک کیبورد مپ مناسب

 1. این فایل از نشانی : http://www.fravahr.org/spip.php?article185 برداشته شده است.

این فایل 6641 بار دریافت شده

 

متن پهلوی یادگار زریران

17 صفحه، برگرفته از «متون پهلوی»، گ‍ردآورن‍ده‌ دس‍ت‍ور ج‍ام‍اس‍ب‌چ‍ی‌ - م‍ن‍وچ‍ه‍رج‍ی‌ ج‍ام‍اس‍ب‌ اس‍ان‍ا؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ب‍ه‍رام‌ گ‍ور ان‍گ‍ل‍س‍اری‍ا و دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ از م‍اه‍ی‍ار ن‍واب‍ی‌، بنیاد فرهنگ ایران، 1348

این فایل 6641 بار دریافت شده

 

متن پهلوی «ماه فروردین روز خرداد»

7 صفحه، برگرفته از «متون پهلوی»، گ‍ردآورن‍ده‌ دس‍ت‍ور ج‍ام‍اس‍ب‌چ‍ی‌ - م‍ن‍وچ‍ه‍رج‍ی‌ ج‍ام‍اس‍ب‌ اس‍ان‍ا؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ب‍ه‍رام‌ گ‍ور ان‍گ‍ل‍س‍اری‍ا و دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ از م‍اه‍ی‍ار ن‍واب‍ی‌، بنیاد فرهنگ ایران، 1348

این فایل 6636 بار دریافت شده

 

فونت پهلوی: «اردشیر»

این قلم از نخستین تجربه‌های ساخت فونت پهلوی است. و دارای مشکلات زیر است:

1-     از چپ به راست تایپ می شود و این مسئله زمان حروفچینی را بسیار افزایش می دهد؛

2-     از چپ به راست بودن این قلم مشکلی بزرگ بوجود می آورد و آن اینست که: هنگامی که خط کاملاً پر شود متن از ابتدای سطر(ی که در آن قرار دارید) به سطر دیگر می ریزد.

3-     ریخت برخی از حروف نامأنوس است؛

4-     برای هر یک از حالتهای یک حرف (مثلاً در برخورد با حرفی پیش از خود، که باید به آن بچسبد، و نیز حرفی پس از خود، و اینکه آیا باید به آن بچسبد یا نه) حروفچین باید یک کاراکتر جداگانه را انتخاب کند و این نیز از مواردی است که زمان حروفچینی را بسیار افزایش می دهد؛

5-     وقتی متنی را با این قلم حروفچینی کنید نمی‌توانید آن را تراز کنید.

این فایل 6629 بار دریافت شده

 

فونت اوستایی ِ جاماسپا

این قلم شاید زیباترین فونت اوستایی باشد. و علاوه بر این مقبول‌ترین فونت نیز هست و تنها مشکل آن چپ به راست تایپ شدنش است.

این فایل 6632 بار دریافت شده

 

«گزارش شترنج و نهش نیواردشیر»

5 صفحه، برگرفته از «متون پهلوی»، گ‍ردآورن‍ده‌ دس‍ت‍ور ج‍ام‍اس‍ب‌چ‍ی‌ - م‍ن‍وچ‍ه‍رج‍ی‌ ج‍ام‍اس‍ب‌ اس‍ان‍ا؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ب‍ه‍رام‌ گ‍ور ان‍کل‍س‍اری‍ا و دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ از م‍اه‍ی‍ار ن‍واب‍ی‌، بنیاد فرهنگ ایران، 1348

این فایل 6640 بار دریافت شده

 

«گزیده اندرز پوریوت‌کیشان»

10 صفحه، برگرفته از «متون پهلوی»، گ‍ردآورن‍ده‌ دس‍ت‍ور ج‍ام‍اس‍ب‌چ‍ی‌ - م‍ن‍وچ‍ه‍رج‍ی‌ ج‍ام‍اس‍ب‌ اس‍ان‍ا؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ب‍ه‍رام‌ گ‍ور ان‍گ‍ل‍س‍اری‍ا و دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ از م‍اه‍ی‍ار ن‍واب‍ی‌، بنیاد فرهنگ ایران، 1348

این فایل 6630 بار دریافت شده

 

«اندرز دستوران به بهدینان»

7 صفحه، برگرفته از «متون پهلوی»، گ‍ردآورن‍ده‌ دس‍ت‍ور ج‍ام‍اس‍ب‌چ‍ی‌ - م‍ن‍وچ‍ه‍رج‍ی‌ ج‍ام‍اس‍ب‌ اس‍ان‍ا؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ب‍ه‍رام‌ گ‍ور ان‍گ‍ل‍س‍اری‍ا و دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ از م‍اه‍ی‍ار ن‍واب‍ی‌، بنیاد فرهنگ ایران، 1348

این فایل 6631 بار دریافت شده

 

«اندرز خسرو ِ قبادان

3 صفحه، برگرفته از «متون پهلوی»، گ‍ردآورن‍ده‌ دس‍ت‍ور ج‍ام‍اس‍ب‌چ‍ی‌ - م‍ن‍وچ‍ه‍رج‍ی‌ ج‍ام‍اس‍ب‌ اس‍ان‍ا؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ب‍ه‍رام‌ گ‍ور ان‍گ‍ل‍س‍اری‍ا و دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ از م‍اه‍ی‍ار ن‍واب‍ی‌، بنیاد فرهنگ ایران، 1348

این فایل 6632 بار دریافت شده

 

اندرز انوشگ روان آذرباد مهرسپندان

14 صفحه، برگرفته از «متون پهلوی»، گ‍ردآورن‍ده‌ دس‍ت‍ور ج‍ام‍اس‍ب‌چ‍ی‌ - م‍ن‍وچ‍ه‍رج‍ی‌ ج‍ام‍اس‍ب‌ اس‍ان‍ا؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ب‍ه‍رام‌ گ‍ور ان‍گ‍ل‍س‍اری‍ا و دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ از م‍اه‍ی‍ار ن‍واب‍ی‌، بنیاد فرهنگ ایران، 1348

این فایل 6631 بار دریافت شده

 

درباره خیم و خرد فرخ مرد

6 صفحه، برگرفته از «متون پهلوی»، گ‍ردآورن‍ده‌ دس‍ت‍ور ج‍ام‍اس‍ب‌چ‍ی‌ - م‍ن‍وچ‍ه‍رج‍ی‌ ج‍ام‍اس‍ب‌ اس‍ان‍ا؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ب‍ه‍رام‌ گ‍ور ان‍کل‍س‍اری‍ا و دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ از م‍اه‍ی‍ار ن‍واب‍ی‌، بنیاد فرهنگ ایران، 1348

این فایل 6632 بار دریافت شده

 

شگفتی و ارزشمندی سیستان

2 صفحه، برگرفته از «متون پهلوی»، گ‍ردآورن‍ده‌ دس‍ت‍ور ج‍ام‍اس‍ب‌چ‍ی‌ - م‍ن‍وچ‍ه‍رج‍ی‌ ج‍ام‍اس‍ب‌ اس‍ان‍ا؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ب‍ه‍رام‌ گ‍ور ان‍کل‍س‍اری‍ا و دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ از م‍اه‍ی‍ار ن‍واب‍ی‌، بنیاد فرهنگ ایران، 1348

این فایل 6633 بار دریافت شده

 

درخت آسوری

6 صفحه، برگرفته از «متون پهلوی»، گ‍ردآورن‍ده‌ دس‍ت‍ور ج‍ام‍اس‍ب‌چ‍ی‌ - م‍ن‍وچ‍ه‍رج‍ی‌ ج‍ام‍اس‍ب‌ اس‍ان‍ا؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ب‍ه‍رام‌ گ‍ور ان‍کل‍س‍اری‍ا و دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ از م‍اه‍ی‍ار ن‍واب‍ی‌، بنیاد فرهنگ ایران، 1348

این فایل 6634 بار دریافت شده

 

دربارهء بزرگداشت سورآفرین

5 صفحه، برگرفته از «متون پهلوی»، گ‍ردآورن‍ده‌ دس‍ت‍ور ج‍ام‍اس‍ب‌چ‍ی‌ - م‍ن‍وچ‍ه‍رج‍ی‌ ج‍ام‍اس‍ب‌ اس‍ان‍ا؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ب‍ه‍رام‌ گ‍ور ان‍کل‍س‍اری‍ا و دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ از م‍اه‍ی‍ار ن‍واب‍ی‌، بنیاد فرهنگ ایران، 1348

این فایل 6633 بار دریافت شده

 

درباره آیین نامه‌نویسی

9 صفحه، برگرفته از «متون پهلوی»، گ‍ردآورن‍ده‌ دس‍ت‍ور ج‍ام‍اس‍ب‌چ‍ی‌ - م‍ن‍وچ‍ه‍رج‍ی‌ ج‍ام‍اس‍ب‌ اس‍ان‍ا؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ب‍ه‍رام‌ گ‍ور ان‍گ‍ل‍س‍اری‍ا و دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ از م‍اه‍ی‍ار ن‍واب‍ی‌، بنیاد فرهنگ ایران، 1348

این فایل 6631 بار دریافت شده

 

متن پهلوی ِ «ارداویراف‌نامه»

67 صفحه متن پهلوی «برگرفته از کتاب «ارداویراف‌نامه، حرف‌نویسی، ترجمهء متن پهلوی، واژه‌نامه: فیلیپ ژینیو، ترجمه(ء فارسی) و تحقیق: ژالهء آموزگار، ناشر: انتشارات معین - انجمن ایرانشناسی فرانسه، 1382» این متن توسط Martin Haug فراهم آمده است.

این فایل 6635 بار دریافت شده

 http://ilssw.com/download.phpبرگرفته از


تهیه کتب نایاب و کمیاب
حروفچینی متن‌های آوانگاری، پهلوی، اوستایی، فارسی باستان و...

 

/ 0 نظر / 15 بازدید