جامعه آریایی ،خانواده وتیره در گات ها

آریامنه(جامعه آریایی) واحد بزرگتر از خئتو (خانواده) و ورزن(تیره)می باشد .

« جامعه آریایی »اوستا از چهار گروه اجتماعی که در جغرافیای مختلف زیست می کنند نام برده شده است.

1-دمان یا نمان که محل زیست خانواده است و در پارس یک به آن « مان »می گویند،مانند خان و مان در زبان فارسی

2-ویس محل زیستن چند خانواده مانند ده ، دهک ده و برزن ، کسانی که در ویس زندگی میکردند رابطه برزنی و محلهای داشت.

3 زنتو   محل زیست خانوداه های بسیار که ممکن است از یک دیگر دورباشند و گروه مربوط به زنتو به نام ائیریمن نامیده می شود.

4 دهیو محل زیست مردم است یا مملکت میباشد برا ی اداره دهی و واژه ساستَر

وجود دارد که رفته رفته به معنی فرمانروای زورگو مفهوم  واژه ساستَر منفی پیدا کرده است ولی دهیوپئیتی به عنوان فرمانروای کشور مفهوم مثبت دارد.

خوااتوش : این واژه را میلز اپوروالا « نجبا و بزرگان « بارتولومه « سرور و خداوندگار »

مولتون م ینویسد واژه پیشوا یان روحان ی « شخص وابسته به خود و قائم با لذات »

در گاتاها وجود ندارد و این بدین دلیل است که زرتشت رهبری کردن و نیل « آترون »

به درجه کمال را ویژه گروه خاصی نمیدانسته و همه مردم را شایسته رسیدن به مقام
رهبری و آموزگاری میدانسته است. این گفته مولتون هماهنگ با این واقعی ت است
که در دین زرتشتی مقام موبدی موروث ی نبوده است . تقس یم جامعه به طبقات و
موروثی بودن پارهای از مقامات از مسایلی است که پس از زرتشت جزو آیین و سنن
.« دینی شده که با آموزشهای زرتشت هماهنگی ندارد.

یسنا سرود 32 بند1

"ای دیوان:
مردم در میان خانواده ، قبیله و ملت
با سخنان و آموزشهای من خرسندی اهورامزدا را خواستارند.
باشد که مردم ( همه مردم) ای مزدا پیام رسانان تو باشیم
و آنها ( دیوان) را که دشمنی میکنند دور و برکنار کنی"

/ 0 نظر / 23 بازدید