اعداد وگات ها

گاتها به پنج قسمت تقسیم شده است:
1- اهنودگات؛ دارای 7 فصل (از فصل 28 تا 34، شامل 300 خط و 2100 کلمه می باشد).
2- اشنودگات؛ دارای 4 فصل (از فصل 43 تا 46 شامل 330 خط و 1850 کلمه می باشد).
3- اسپنتامینوگات؛ دارای 4 فصل (از فصل 47 تا 50، شامل 146 خط و 900 کلمه است).
4- وهو خشرتره گات؛ دارای 1 فصل، فصل 51، شامل 66 خط و 450 کلمه است.
5- وهیشتوگات، دارای 1 فصل، فصل 53، شامل 36 خط و 260 کلمه است.

جمع گاتها 17 فصل، 896 خط و 5560 کلمه می باشد. در گاتها نام مزدا 200 بار و اسم زرتشت 16 مرتبه و نام اشا (اردی بهشت) 180 بار و نام فرشته هومن (بهمن) 130 بار آمده است

/ 0 نظر / 82 بازدید