# آفرینش

آفرینش جهان 1

1-آفرینش در ایران باستان الف-آفرینش در بندهشن ب-آفرینش در اوستا پ -آفرینش در شاهنامه ت- آفرینش در گات ها                                                  آفرینش در ایران باستان ایرانیان باستان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید