افسانه مشی ومشیانه

کیومرث نخستین انسان روی زمین توسط دیو دروغ خورده می شه
ولی قبلش نطفه ای از اون روی زمین ریخته می شه.

 

از اون نطفه دو گیاه به هم پیوسطه روییده شدند 
که توسط اهورمزدا تبدیل به زوج زن و مرد گشتند .
اهورمزدا به اونا گفت " شما نخستین زوج بشرید ؛ نیک بیندیشید،
نیک بگویید ، نیک رفتار کنید و دیو ها رو هم ستایش نکنید"
ولی مشی و مشیانه روزی با شر رو به رو شدند
شر که در کمینشون نشسته بود گفت " من در اصل آفریننده شما هستم"
مشی و مشیانه فریب شر رو خوردند و از ستایش اهورمزدا سر باز زدند.
و به همین دلیل در دنیا سرگردان شدند . 
دوباره دیو ها سراغ مشی و مشیانه رفتند و کاری کردند که اونا نسبت
به هم بی میل شدند و بدین ترتیب 50 سال دیگه هم روی زمین سرگردان
گشتند ولی دوباره اهورمزدا اونا رو بخشید.
مشی و مشیانه با هم زندگی کردند و صاحب چند اولاد شدند .
دیو ها دوباره سراغ اونا رفتند و باز فریب خوردند
این بار برای چشیدن مزه ی گوشت فرزندانشون رو خوردند.
ولی اهورمزا این دفعه محبت و شیرینی فرزندان رو به دلشون انداخت.
مشی و مشیانه مدت طولانی دیگه ای زندگی کردند و 10 نژاد بشر
رو به دنیا اوردند .

/ 0 نظر / 117 بازدید